Juergen: Dagbladet skriver om kristne israelsvenner

Det var veldig interessant å se at Dagbladet har skrevet en lang artikkel om kristne israelsvenner. Som noen av dere vet, så har undertegnede skrevet flere innlegg om dette den siste tiden.

Journalisten tar opp et interessant poeng:

De bibeltro frykter fred i Israel med tostatsløsning, for det er imot Bibelens ord. På nettsiden til den norske avdelingen av Den kristne ambassade Jerusalem står det:

Vi verdsetter den israelske regjerings forsøk på å arbeide for fred. Guds sannheter er imidlertid suverene, og det er skrevet at Landet som Han lovte Sitt folk ikke må deles.

Dette at landet (og merk hvordan “Den kristne ambassade” bruker stor L) ikke skal deles er en sannhet med modifikasjoner, for å si det mildt…

Som så ofte før, sier Aril Edvardsen det best i denne saken.

For det første:

Gud [...] lovet det store Løfteslandet “fra elven i Egypt til den store elven Eufrat” til hele Abrahams ætt, som stammet fra hans 8 sønner. (1. Mos. 15:18)

-Antikrist, Israel & Jesu gjenkomst, 1999, s 31

Dette er et motsvar til de som mener at Israel en dag skal ekspanderes (ved hjelp av krigføring) til å bli det såkalte Stor-Israel, og oppsluke naboland og deler av Irak og Egypt.

Det store området mellom Eufrat og Nilen ble ikke lovet til israelsfolket alene, men ALLE etterkommere av Abraham, jøder, arabere og andre folkeslag. Kun det lille Eretz Israel ble lovet israelsfolket.

Bibelen taler klart og tydelig om at Eretz Israel kun ligger på vestsiden av Jordanelven. At Israel under Kong Davids regjeringstid ekspanderte kraftig endrer ikke dette faktum. Hvis du ønsker å lese mer om myten om et kommende “Stor-Israel”, se følgende innlegg:

For det andre:

I dag [1999] lever det ca. 4,8 millioner jøder og ca. 3,6 millioner palestinere i Israel, inkludert i Gaza. Alle disse er elsket av Gud og har sine gudgitte rettigheter som mennesker. Jesus elsker palestinere like høyt som jøder, for Gud gjør ikke forskjell på folk. (Ap.gj. 10:34) Det skulle i alle fall vi kristne fra hedningefolkeslag vite klart.

I evangeliene kan vi også lese om hvordan Jesus behandlet og omtalte samaritanerne, som den gang hadde okkupert store deler av Israels land. (Les min bok: JESUS, israelere, palestinere, samaritanere og oss andre syndere)

Men i dag kan man høre enkelte fanatiske kristne røster, som framholder etnisk renselse som en løsning på Midtøsten problemet mellom israelere og palestinere.

Disse mener at palestinerne ikke har noen rett til å leve i Israels land, mens noen til og med mener at Israel skal ha landet helt til Eufrat. Ofte driver disse da med total SKRIFT-FORFALSKNING, og siterer Paulus’ ord fra Galaterbrevet 4:30: “DRIV UT TRELLKVINNEN (HAGAR) OG HENNES SØNN (ISMAEL), FOR TRELLKVINNENS SØNN SKAL IKKE ARVE SAMMEN MED DEN FRIE KVINNENS SØNN (ISAK).”

Men dette er et fullkomment eksempel på hvordan man totalt kan forvrenge et skriftsted når man hjernevaskes av et bestemt syn på forhånd, og leser Bibelen med “tradisjonens” briller. Dette skriftstedet om trellkvinnen Hagar og hennes sønn, taler TVERT OM om Israelsfolket og Jerusalem som nå er i trelldom med sine barn. Her tales det ikke om araberne.

-Antikrist, Israel & Jesu gjenkomst, 1999, s 59-60

Og for det tredje:

Et skriftsted som noen kristne henger seg opp i og blir fanget av er Joel 3:7 om at Gud skal dømme folkeslagene i Josafats dal “FORDI DE SPREDTE DEM BLANT HEDNINGEFOLKENE OG DELTE (hebraisk: CHALAQ=2505) MITT LAND. DE KASTET LODD OM MITT FOLK.” (Joel 3:7-8)

Når vi leser Joels ord ser vi at det her henvises til da jødene ble spredt over hele verden og prisgitt og solgt som slaver, og nabofolkene delte Israels land mellom seg, slik Østerrike, Russland og Prøyssen gjorde med Polen i 1795, da Polen sluttet å eksistere.

Dette refererer klart til Jerusalems ødeleggelse og jødenes adspredelse i år 70, da jødene mistet Guds land som ble DELT mellom andre folkeslag. Dette ble gjort av hat og fiendskap mot jødene gjennom krig, nedslaktinger og massakrer.

Denne DELING AV LANDET kan på ingen måte settes i forbindelse med Guds befaling om å DELE (CHALAQ 2505) LANDET i kjærlighet og solidaritet mellom Israels stammer og de fremmede i Esek. 47:21-23. Både Joel 3:7 og Esek. 47:21 bruker samme ord: CHALAQ 2505. Også Josva fikk befaling av Gud om å DELE (CHALAQ 2505) LANDET I 12 DELER (Josva 18:9-10)

Den endelige løsning i Esekiel 47 om å DELE (CHALAQ 2505) LANDET er det Gud selv som befaler, fordi det er GUDS LAND.

Det er en enorm forskjell når Guds og Israels fiender deler Guds land mellom seg i sitt hat mot Gud og Israel, og når Gud deler sitt land i kjærlighet med dem som bor der.

“Dere skal skifte det ut til arv FOR DERE OG DE FREMMEDE SOM BOR BLANT DERE, OG SOM HAR FÅTT BARN BLANT DERE. DE SKAL VÆRE FOR DERE SOM DE INNFØDT BLANT ISRAELS BARN. DE SKAL FÅ ARV SAMMEN MED DERE BLANT ISRAELS STAMMER.” (Esek. 47:22)

-Antikrist, Israel & Jesu gjenkomst, 1999, s76-77

Kan vi så få en pekepinn fra Bibelen om hvilken utvikling vi kan forvente oss i Midtøsten? En ting er i hvert fall sikkert: Guds pakt med Israel er ikke endret. Det er alle kristne israelsvenner enig i. Men det betyr at Israel sin del av pakten også står ved lag, det vil si de skal adlyde Gud og akseptere Yeshua som Messias…

Guds pakt fungerer også i dag. På grunn av sitt løfte til Abraham, Isak og Jakob,-ikke på grunn av Israelsfolkets rettferdighet,- begynte jødene å vende tilbake til Eretz Israel i slutten av forrige århundre. (Esek. 36:20-24 og 31-32) I 1948 ble Israel igjen en selvstendig stat blant verdens nasjoner. Men Israelsfolket lever ennå i dag i forkastelse av Guds Messias, Jesus, og er fremdeles et av de mest ugudelige og umoralske land i verden. Og Guds pakt fungerer fremdeles. Derfor vil én av disse tre begivenheter snart skje:

1. Israelsfolket blir snart spydd ut fra Eretz Israel på grunn av sin ugudelighet og sin forkastelse av Guds pakt og Guds Messias.

ELLER:

2. Israel må straks oppleve en gjennomgripende folkevekkelse hvor hele nasjonen mottar evangeliet og Jesus som sin frelser og Messias.

ELLER:

3. Gud kommer til å la Israel bli lutret og renset gjennom den største dom og trengsel Israelsfolket noensinne har opplevd i sitt land, inntil de i sin største nød vender seg til Gud, og skuer opp til Ham som de har gjennomstunget, og hele nasjonen mottar Jesus som sin Messias, idet Jesus kommer på Oljeberget. (Sak. 12-13 og 14)

Bibelens profetiske framtidshistorie forteller at det er dette tredje og siste hendelsesforløpet som snart kommer til å skje med det moderne Israel.

-Antikrist, Israel & Jesu gjenkomst, 1999, s 52-53

Bibelen taler klart om at landet (eller Landet om du vil), skal DELES.

Den norske oversettelsen beskriver “den endelige løsning” slik:

“Så sier Herren Gud: ETTER DISSE GRENSENE skal dere dele landet ut, som arv (5157) blant Israels tolv stammer, Josef skal ha to deler (2256).

Dere skal dele arven (3423) slik at hver får like mye. For jeg har løftet Min hånd til ed at Jeg skulle gi det til deres fedre. Slik skal dette landet tilfalle (5307) dere som arv (5159).” (Esek. 47:13-14)

“Slik skal dere DELE (2505) DETTE LANDET mellom dere ut til Israels stammer.

Det skal skje: Dere skal FORDELE (2505) arven med loddkasting. Landet skal tilhøre (5307) DERE OG DE FREMMEDE (1616) SOM BOR OG FØDER BARN BLANT (8432) DERE. DE SKAL VÆRE FOR DERE SOM INNFØDTE BLANT ISRAELS BARN. DE SKAL FÅ (5307) ARV (5159) SAMMEN MED DERE BLANT (8432) ISRAELS STAMMER.

Det skal være slik: I den stammen den fremmede (1616) bor, der skal dere gi ham hans ARV (5159), sier Herren Gud.” (Esek. 47:21-23)

-Antikrist, Israel & Jesu gjenkomst, 1999, s 80

Men også Aril Edvardsen var av den oppfatning at Bibelen ikke talte om en uavhengig palestinsk stat, men selvstyrte områder:

Når vi leser om “den endelige løsning” i Esekiel 47:13-23, viser Skriftens Ord klart at det ikke tales om en UAVHENGIG, SELVSTENDIG STAT, når Bibelen taler om at de fremmede får tildelt områder som arv på samme måte som Israels stammer får.

-Antikrist, Israel & Jesu gjenkomst, 1999, s 83

Til slutt et viktig poeng:

Det virker som om vi kristne i Norge er mer fornøyd med å få tilbakemeldinger om at jødene legger merke til hvor stor politisk støtte nordmenn gir til Israel, enn å gi jødene evangeliet. “Jødene er så takknemlige for den moralske støtten i denne vanskelige tiden”, osv. Men dette er ikke det EGENTLIGE oppdraget til kristne. Jødene kan være takknemlige og rose Norge opp i skyene, men dersom evangeliet ikke har framgang, så er dette lite verdt.

Den største velsignelsen for Israel er at enda flere israelere finner Jesus. Dette må først og fremst skje gjennom forkynnelsen til de messianske jødene. Disse trenger derfor vår forbønn og støtte, også økonomisk støtte. Jødene representerer hele menneskeheten, Guds øyensten, og de messianske jødene representerer alle frelste mennesker, Guds folk. Å gi evangeliet til jødene er ingen lett oppgave, for Bibelen sier også at Israel er det siste landet som vil ta imot Jesus som nasjon. Men dette er ingen unnskyldning for oss til å IKKE gi dem evangeliet. Individuelle jøder kan bli frelst IDAG.

Den nest-beste velsignelsen for Israel er at enda flere av menneskene i nabo-landene finner Jesus. Dermed “velsigner” vi Israel når vi jobber for (og ber til Gud for) vekkelse blant naboene. Tenk hvordan en vekkelse i disse landene ville vært til velsignelse for Israel…!

Derfor er jeg fristet til å gi et svar til sitatet fra “Den kristne ambassades” websider:

Vi verdsetter Den kristne ambassades forsøk på å arbeide for Guds sak. Guds befaling til oss kristne er imidlertid suveren, og Jesus sa at diskusjon om Israels grenser ikke er vår sak (Apg 1:6-7), men at vi skal være opptatt med å velsigne ALLE folkeslag. Måten vi skal velsigne alle folkeslag på (også Israel) er å forkynne dem Evangeliet om jøden Yeshua Messias (Apg 1:8 og Matt 28:16-20)

Israelsfolket kan dele opp sitt land i tusen biter og selge hver del på Ebay, og dette vil fremdeles IKKE være en verre ting for dem enn å forkaste Evangeliet. Så hvorfor er vi så fokusert på grensene som Jesus sa vi ikke hadde noe med, det er Guds sak, når kommandoen til oss er FORKYNN EVANGELIET, FORKYNN EVANGELIET, FORKYNN EVANGELIET…!

Det er riktig som Den Kristne Ambassade skriver, Guds sannheter er suverene. Og Jesus sa at vi ikke skal sile av myggen og sluke kamelen…! Å forkynne jødene evangeliet er viktigere enn å spekulere i landegrensene. Gud har kontrollen på sine løfter om Israels land. Det å forkynne evangeliet har han overlatt til oss.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2009/02/07/juergen-dagbladet-skriver-om-kristne-israelsvenner/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

2 kommentarer

 1. On 7. februar, 2009 at 1:40 pm JuergenHatMaker Sier:

  Les også Ulf Magne Løvdahls svar til artikkelen:
  http://endetiden.blogspot.com/

  Her blir en del misforståelser fra Dagbladets side imøtegått.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 7. februar, 2009 at 7:00 pm Starlett Sier:

  Jeg kan ikke se noen belegg i Bibelen for at Israel skulle være en gudegitt gave til jødene.
  Kristensionistene har etter mitt syn ikke forstått hva de har lest.

  Hei, Starlett. Interessant synspunkt. Hvilke bibelvers sikter du da til, og hvordan tolker du dem?

  Mitt syn, som jeg har prøvd å illustrere i dette og andre innlegg, er at det ikke var de første kristnes oppgave å blande seg inn Israels politikk da Israel var underlagt Romerriket, og det er heller ikke idag de kristnes oppgave å blande sen inn i Israels politikk nå som de er en selvstendig stat. Man kan ha en mening, selvsagt, og vi er frie til å gi uttrykk for vårt syn. Men de kristne har bare fått én misjonsbefaling: forkynn evangeliet. Det blir feil når det nærmest har blitt gjort til et tillegg i misjonsbefalingen at kristne må kjempe for Israels grenser.
  Selvsagt skal kristne stå opp mot urett (som alle andre folk), dersom Israel blir utsatt for urett. Men på samme måte skal vi kristne stå opp mot urett dersom Israel er den som står bak uretten. Denne politiske forskjellsbehandlingen fra enkelte kristne med bakgrunn i at Israel er Guds folk er å miste fokus fra misjonsbefalingen.
  Og Israel har en blodig historie og har begått urett i nyere tid, inkludert terrorisme og attentat, til og med på norsk jord. Det er helt klart at slikt ikke er Guds vilje, uansett om man velger å tro at jødene har rett til sine landområder eller ikke.
  Jeg hever også øyenbrynene når jeg leser om rykter om kristen- og Israel-sponset terror i Irak for å befri “jødiske helligdommer” i Irak og utdrive folkene som bor der til fordel for jøder… Håper dette er falske rykter.
  Jeg ser på meg selv som israelsvenn, men jeg kaller meg ikke sionist.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00